Currency: CZK | EUR | USD         Slovenčina   English
Shopping cart 0 products in cart total price 0,00 EUR OK
Username: Password:  
Facebook

Návod na obsluhu elektronických terzorov - staršej rady

Weapon cabinets » User guides

Manufacturer: not stated Obrázok Návod na obsluhu elektronických terzorov - staršej rady
Delivery time: not stated
Warranty: not stated
Price: 0,00 EUR
Buy:
Vložené

Details

Elektronických trezorov TSS, MAXI a IVETA, vyrobených do 31.5.2012 výrobné čísla* do 39 999

Upozornenie:
- Pred použitím trezora nenechávajte kľúče vo vnútornom priestore trezora a postupujte dôkladne podľa návodu!
- Kľúče použijete na núdzové otvorenie trezora v prípade, ak zabudnete kód, nastane porucha elektroniky, alebo sa vyčerpajú batérie.
- Kľúče uschovajte na bezpečnom mieste mimo trezora!
- V prípade straty kľúčov výrobca trezora nezabezpečuje náhradné kľúče!
- Trezor sa musí pre trvalé používanie ukotviť v zadnej resp. spodnej časti trezora.

1. Základné informácie:
- trezor sa otvára zadaním platného šesťmiestneho kódu na klávesnici
- prijatie platného kódu trezor potvrdí krátkym zvukovým signálom a rozsvietením zelenej LED diódy
- jednotlivé stavy trezora sú oznamované krátkymi melódiami a blikaním LED diód
- trezor sa dodáva v uzamknutom stave s navoleným kódom "00 00 00"
- aktivácia trezora je vykonaná už u výrobcu s navolením kódu "00 00 00" a jeho uložením do pamäte
- pri výmene batérií je nutné počkať minimálne 2 minúty medzi vybratím starých a vložením nových batérií
- po výmene batérií sa trezor ohlási signalizáciou aktivácie trezora- trojitým bliknutím všetkých indikačných LED
diód a zahraním melódie "Hello"

2. Prvé odomknutie trezora:
- trezor odomknete navolením kódu "00 00 00", každé stlačenie klávesy je akusticky signalizované
- po navolení kódu sa rozsvieti zelená LED dióda, zaznie zvukový signál a zámok trezora sa na dobu troch sekúnd
odblokuje
- počas tejto doby pootočením madla zámku doprava na doraz odomknite zámok trezora

3. Voľba nového kódu:
Ak chcete zmeniť Váš prístupový kód postupujte nasledovne:
- voľba nového kódu resp. zmena starého je možná len pri otvorených dverách trezora (madlo je pootočené
doprava na doraz)
- do otvoru na vnútornom kryte dverí (INSERT AKTIVATOR) vsuňte aktivátor a krátkodobo zatlačte
(resp. zatlačte tlačidlo na zadnom kryte dverí) .
- akustický signál a zelená LED blikaním indikuje vstup do režimu zadávania nového 6-miestneho kódu
- zadajte nový 6-miestny kód stláčaním ľubovolných číslicových kláves okrem ENTER a CLEAR
- každé platné stlačenie číslicového klávesu je signalizované zvukovým signálom a blikaním zelenej LED diódy
- nový kód tvori 6 číslic, platné zadanie poslednej šiestej číslice je indikované trvalým rozsvietením zelenej LED
- potvrďte zapamätanie nového platného 6-miestneho kódu klávesom ENTER
- úspešné zadanie nového 6-miestneho kódu a jeho zapamätanie elektronika trezora potvrdí zahraním melódie
"New code" a zhasnutím zelenej LED diódy
- ak ste sa pri zadávaní kódu pomýlili, môžete stlačením klávesu CLEAR pred zadaním celého kódu zrušiť
všetky dovtedy zadané číslice a zadávanie 6-miestneho kódu začať odznova
- časový interval medzi stláčaním jednotlivých klávesov pri zadávaní kódu môže byť maximálne 6 sekúnd
- po uplynutí tohoto času sa krátkodobo rozsvieti červená LED dióda, trezor vydá krátky zvukový signál a
zadávanie nového kódu sa zruší (v platnosti zostáva starý prístupový kód)
- po uplynutí tejto doby môžete pokračovať znovu v zadávaní nového kódu podľa bodu 3 od začiatku.

4. Uzamknutie trezora:
- zatvorte dvere trezora a pootočte madlo zámku doľava až na doraz, nastane automatické uzamknutie
(zablokovanie uzatváracieho mechanizmu) trezora
- pokusom o pootočenie madla vľavo a vpravo sa uistíte o správnom uzamknutí trezora
- trezor je uzamknutý!
- odomknutie trezora je možné iba platným (naposledy zadaným) 6-miestnym kódom alebo núdzovými kľúčmi

5. Odomknutie trezora:
- trezor sa odomyká zadaním platného 6-miestneho prístupového kódu
- každé zadanie číslice kódu (stlačenie klávesy) je akusticky signalizované
- po zadaní poslednej číslice sa automaticky kontroluje jeho správnosť
- ak je kód správny- rozsvieti sa zelená LED dióda a elektromechanický zámok trezora sa odblokuje
- pootočením madla zámku doprava na doraz trezor odomknite a otvorte dvere trezora
- pri odomknutom zámku trezora môžete zmeniť platný 6-miestny prístupový kód za nový postupom podľa bodu
3 (voľba nového kódu)
- elektromechanický zámok je aktívny 3 sekundy, ak do tohoto intervalu nedôjde k jeho odomknutiu (pootočením
madla zámku doprava), zámok trezora sa automaticky zablokuje (uzamkne)
- ak je kód zadaný s chybou, rozsvieti sa na 3 sekundy červená LED dióda a zaznie melódia "Error"
- po troch neúspešných pokusoch trezor prejde do stavu "Hold" a elektronika je zablokovaná na dobu 10 minút,
počas ktorej nie je možné zadávať kód na odomknutie trezora
- na stlačenie ľubovolnej klávesy počas stavu blokovania trezor reaguje zahraním melódie ?Hold? a rozsvietením
červenej LED diódy na dobu 3 sekúnd
- po uplynutí 10 minút je možné znova začať zadávať správny kód na otvorenie trezora
- ak počas otvárania elektromechanického zámku elektronika trezora zistí, že batérie trezora sú vyčerpané,
upozorní užívateľa na nutnosť výmeny batérií zahraním melódie "Error" a rozsvietením oranžovej LED diódy

6. Núdzové otvorenie trezora:
- v prípade zabudnutia číselného kódu, vyčerpania batérií, alebo poruchy riadiacej elektroniky trezora sa trezor
môže otvoriť mechanickým kľúčom
- po zasunutí kľúča a jeho pootočení doprava sa odblokuje elektromechanický zámok, čím umožní jeho
odomknutie pootočením madla zámku doprava na doraz

7. Kontrola stavu batérií:
- výrobca odporúča kontrolu stavu batérií v intervale raz za polrok od nákupu trezora
- stav batérií sa zisťuje stlačením klávesy ENTER pri zamknutom trezore
- ak je kapacita batérií dostatočná, elektronika ju signalizuje trojitým bliknutím všetkých indikačných LED diód a
zahraním melódie "Hello!
- ak sú batérie trezora staré a vyčerpané, elektronika upozorní užívateľa na nutnosť výmeny batérií zahraním
melódie "Error" a rozsvietením oranžovej LED diódy
- v trezore sú použité 4 ks 1,5 V alkalických batérií typu C, na výmenu použite rovnaký typ batérií od toho
istého výrobcu
- staré batérie odovzdajte do separovaného zberu

8. Porucha elektroniky:
- v prípade, že dôjde k poruche elektroniky, keď trezor na každé stlačenie ľubovolnej klávesy reaguje melódiou
"Error" a jedným alebo dvoma bliknutiami červenej LED, alebo vôbec nereaguje, otvorte trezor núdzovými
kľúčmi!
- vymeňte batérie za nové a ďalej postupujte podľa bodu č. 3 - voľba nového kódu
- ak aj po stlačení tlačidla "RESET" má elektronika nekorektné prejavy, je nutný servisný zásah!!!
- kontaktujte Vášho predajcu trezora

  « Back

News   |   Sale   |   Sell out   |   Terms and Conditions   |   Contact   |   Darčeková poukážka   |   Poštovné   |   Reklamačný poriadok   |   GDPR   Facebook
16 visitors today,   385753 visitors per month